Cart

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

1 Postanowienia ogólne

1/ Spółka –Polskie Fabryki Porcelany “Ćmielów” i “Chodzież” Spółka Akcyjna,
ul. Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000041284, NIP: 7640001526, REGON: 570064263, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 20 366 107,20 zł;

2/ Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.porcelana.pl w ramach którego Spółka sprzedaje znajdujące się w jej ofercie produkty za pośrednictwem sieci Internet; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sklepie należy przez to rozumieć również Spółkę; dane adresowe Spółki wskazane na stronie sklepu internetowego, są dostępną formą komunikacji ze sklepem internetowym;

3/ Magazyn– miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Spółkę;

4/ Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5/ Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta
w formularzu zamówieniowym;

6/ Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym;

7/ Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8/ Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie. W bazie przechowywane są również dane zamieszczone na kontach poszczególnych Klientów;

9/ Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

10/ Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu oraz jego właściwości;

11/ Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

12/ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towaru który Klient zamierza nabyć, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia.

13/ Regulamin – Regulamin Sklepu;

14/ Potwierdzenie realizacji zamówienia – oświadczenie woli Spółki o przyjęciu do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta;

15/ Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

16/ Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

17/ W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

18/ Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;


niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;


korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

2 Przyjęcie i realizacja zamówienia

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep zamieszcza na stronie porcelana.pl . W ofercie Sklepu znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Wszystkie produkty oferowane przez Spółkę na stronie internetowej porcelana.pl są nowe i wolne od wad, chyba że co innego wynika z opisu produktu zamieszczonego na stronie Sklepu. Zdjęcia zamieszczone na stronie sklepu są poglądowe i mogą różnić się od towaru otrzymanego w rzeczywistości, w szczególności w zależności od posiadanej przez Klienta przeglądarki internetowej, karty graficznej wykorzystywanego przez Klienta sprzętu komputerowego itp. Informacje o składach zestawów umieszczone są w opisach produktów.
Oferta Sklepu obowiązuje na terenie całej Polski. Oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
Klient może składać w Sklepie zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej porcelana.pl.
Klient korzystając z przygotowanych formularzy składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji realizującej dodanie wybranego produktu do Koszyka poprzez „DODAJ DO KOSZYKA” / „DO KOSZYKA” lub inny odpowiedni, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru/formę dostawy i płatności za zamówienie. W celu dokonania zamówienia i zakupienia produktów dodanych do Koszyka Klient zobowiązany jest użyć przycisku odpowiadającego treści ZAMAWIAM I PŁACĘ. Dokonanie wskazanych w tym ustępie czynności, uznawane jest za złożenie przez Klienta oferty.
Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie kolejna wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Spółką do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Spółka ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Spółka nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Spółką nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną̨ niezwłocznie zwrócone Klientowi.
W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:
rodzaju zamawianych produktów, zgodnie z ceną zawartą w ofercie Sklepu;
ilości zamawianych produktów;
sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (dopuszczalne są w tym zakresie różne adresy);
sposobu płatności
W trakcie wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności, w toku składania zamówienia, Klient otrzymuje bieżącą informację o kosztach danej dostawy i obowiązku ich zapłaty.
Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu.
W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 12. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt – Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.
Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy.
Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Do złożenia zamówienia bez założenia Konta Klienta wymagane jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu dostawy oraz adresu e-mail, Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do listy życzeń” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem porcelana.pl zakładki „Moje Konto” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest dokończenie procesu zakupu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@porcelana.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Spółki wskazany w Rozdziale 1 punkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, którymi w szczególności są :

korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
Spółka może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron za 30 dniowym wypowiedzeniem, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

3 Ceny towarów

Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny produktów, na stronie pl .
Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie:
zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
nie zawierają kosztów przesyłki, które są podawane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy i płatności;
zawierają koszty przysługujące podmiotowi realizującemu płatność, związane z uiszczeniem przez Klienta ceny zakupu zamówienia.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
Ceny towarów w Sklepie obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: pl . Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, tj. opłaty jakiej ma dokonać Klient przedstawiana jest na stronie pl , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny i warunków akcji promocyjnych. Ewentualne promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta (gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta), zostanie niezwłocznie wysłana przez Sklep wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sklepu z o przyjęciu zamówienia do realizacji (po uprzednim uznaniu rachunku Sklepu kwotą odpowiadającą cenie zamówienia, przy wyborze płatności w formie przedpłaty) zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie PDF, pouczenia Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 

4 Zmiana zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta. Klient może dokonać zmian w zamówieniu kontaktując się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@porcelana.pl.
Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

 

5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej; płatność przy odbiorze gotówką w przypadku osobistego odbioru w siedzibie Spółki; przelew na rachunek bankowy; przelew za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność. Wybór formy płatności za pobraniem dostępny jedynie dla zamówień o wartości do 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Klient uiszcza przedstawicielowi Firmy Kurierskiej cenę zamówionych towarów wraz z kosztami przesyłki. Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty oraz kosztach przesyłki Klient otrzymuje w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA na konto bankowe spółki Santander Bank o numerze 26 1910 1048 2787 2205 6410 0001.

 

6 Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie–30 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep, o którym mowa w § 1 ust. 7. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
W przypadku wyboru opcji płatność przelewem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny zamówionych produktów lub w przypadku wybrania sposobu płatności przelewem na numer konta spółki po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Zamówienie na produkty, co do których Sklep ustalił różny czas realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie produktów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub w przypadku odbioru osobistego, do Punktu Odbioru w siedzibie Polskich Fabryk Porcelany “Ćmielów” i “Chodzież” Spółka Akcyjna w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres email informację o wysłaniu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e-sklep@porcelana.pl W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych produktów, Sklep zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni roboczych.
Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Szczegółowe warunki i sposób dostarczenia towaru określa Regulamin tej firmy. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

7 Zwrot towaru

Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi zamówionych produktów.
Konsument może odstąpić od umowy składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Użycie wzoru nie jest obowiązkowe.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
Spółka niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże konsumentowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone w formie elektronicznej e – mailem na adres: e-sklep@porcelana.com.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki.
Sklep w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia.
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, jeśli jest to przelew, lub na podany przez niego mailowo na adres: e-sklep@porcelana.pl. numer konta do zwrotu jeśli jest to płatność za pobraniem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu danego zamówienia z powrotem oraz potwierdzeniu otrzymania nieuszkodzonego towaru.
Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia / rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie w stanie nienaruszonym, nie później niż 14 dni od dnia, kiedy odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

8 Warunki reklamacji

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej lub na piśmie na adres Sklepu lub email e-sklep@porcelana.pl, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient ma 3 dni robocze na sprawdzenie poprawności przyjętego od kuriera zamówienia i zgłoszenie Obsłudze Sklepu Internetowego ewentualne uszkodzenia porcelany. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji; wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sklepowi dowód zakupu towaru, którym może być w szczególności kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
5. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.
Reklamacji nie podlegają produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe w innych okolicznościach niż podczas transportu zamówienia oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i nieprawidłowego użytkowania.
7. Sklep /Dział Reklamacji/ Spółka niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 1. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu braku zgodności towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Termin do rozpatrzenia reklamacji ulega w takiej sytuacji zawieszeniu od momentu zgłoszenia Klientowi konieczności uzupełnienia braków reklamacji do dnia ich uzupełnienia przez Klienta.
 2. Sklep oświadcza, że dostarczane Towary są oryginalne i bez wad. Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 4. Sklep może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 5. Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana Towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sklepu. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
 6. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sklep odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Towaru do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  • mimo naprawy lub wymiany Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;
  • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna.

 

9 Wyłączenie prawa odstąpienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Spółką w ramach Sklepu nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jak również w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

10 Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych są Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, dalej zwany „Administratorem”.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: inspektor-rodo@porcelana.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów. Podstawa prawna, jak i cel przetwarzania danych osobowych Klientów określony został w „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA”, dostępny na stronie: https://porcelana.pl/polityka-prywatnosci

 

11 Postanowienia końcowe

Obecność produktów na stronach Sklepu nie jest równoznaczna z ich dostępnością w magazynie Sklepu i możliwością realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem https://porcelana.pl/regulamin-sprzedazy oraz w siedzibie Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie pod adresem Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i jego zakresu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Załączniki do Regulaminu:

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wzór Odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Wzór protokołu reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.