Cart

Regulamin usługi Newsletter

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), w tym celu udostępniam swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania.

 

Operatorem Usługi oraz administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041284, NIP: 7640001526, REGON: 570064263 kapitał zakładowy: 20 366 107,20 zł (wpłacony w całości),

Podanie danych osobowych – tj. adresu e-mail jest dobrowolne ale konieczne do otrzymywania Newslettera.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia lub przeniesienia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością w zakresie: prowadzenia Newslettera oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi. Odbiorcami danych osobowych są osoby odpowiedzialne za realizację usługi. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Usługi. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do dopełnienia obowiązków prawnych Operatora Usługi.

Dane osobowe są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Wszelkie reklamacje związane z Newsletterem będą rozpatrywane przez Operatora w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres e-sklep@porcelana.pl lub listownie na adres biura 27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 45, z dopiskiem Sklep Internetowy.