Regulamin karty podarunkowej

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Upominkowej PFP.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Regulamin – niniejszy regulamin Karty Upominkowej PFP ;
b) Wydawca – wydawca Karty Upominkowej PFP – spółka Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041284, NIP: 7640001526, REGON: 570064263 kapitał zakładowy: 20 366 107,20 zł (wpłacony w całości),
c) Karta Upominkowa PFP lub Karta – bon towarowy na okaziciela, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Sklepach Firmowych i Sklepach Internetowych PFP;
d) Nabywca – osoba, która w Sklepach Firmowych PFP i Sklepach Internetowych PFP na terenie Polski dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej PFP;
e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej PFP
f) Sklepy Internetowe PFP – sklepy internetowe PFP prowadzone pod następującymi adresami

www.porcelana.pl

g) Sklepy firmowe- sklepy firmowe PFP prowadzone pod następującymi adresami:

27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 45

64-800 Chodzież, ul. Kasprzaka 26

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 12 – Galeria Mokotów, Poziom +1

33-332 Kraków, ul. Stradomska 3

91-002 Łódź, ul. Drewnowska 58 – Galeria Handlowa Manufaktura

20-400 Lublin, al. Unii Lubelskiej 2 – Galeria Tarasy Zamkowe

3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania mu Karty Upominkowej PFP, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Sklepach Firmowych PFP oraz w Sklepach Internetowych PFP. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej PFP. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepach Firmowych PFP oraz Sklepach Internetowych PFP i nie podlegają oprocentowaniu.
4. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa PFP nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.
5. Kartę Upominkową stanowi plastikowa karta, zaopatrzona w identyfikujący numer składający się z 4 cyfr, wystawiana na okaziciela, umożliwiająca dokonywanie zakupu towarów w Sklepach Firmowych PFP i Sklepach Internetowych PFP .
6. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej PFP będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Upominkowej PFP bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
7. Zakup Karty Upominkowej PFP nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
8. Karta Upominkowa PFP zachowuje ważność przez okres 365 dni od dnia jej nabycia nie dłużej niż do dnia dokonania zakupu. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. Użytkownik karty ma prawo sprawdzić w Sklepach Firmowych i Sklepach Internetowych okres jej ważności.

2. Wydanie Karty Upominkowej PFP
1. Karty Upominkowe PFP są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Wydanie Karty Upominkowej PFP może nastąpić jedynie w Sklepach Firmowych PFP i Sklepach Internetowych PFP. Minimalna kwota jaką może być zasilona na jaką Karta Upominkowa PFP może zostać wydana wynosi 100 zł, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona Karta Upominkowa PFP wynosi 1.000 zł.
3. Nabywca Karty Upominkowej PFP poprzez jej nabycie oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Karty Upominkowej PFP oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Zasady użytkowania Karty Upominkowej PFP
1. Do realizacji w Sklepach Firmowych PFP będą przyjmowane wyłącznie Karty Upominkowe PFP nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
2. Użytkownik może posłużyć się Kartą Upominkową PFP tylko raz
3. Realizując zakupy przy użyciu karty upominkowej, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Kartę Upominkową PFP pracownikowi Sklepu Firmowego lub w przypadku realizacji zakupów w Sklepach Internetowych podania w Zamówieniu czterocyfrowego numeru karty. Karta Upominkowa PFP jest podstawą rozliczenia zawartej transakcji.
4. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Upominkowej PFP, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej PFP w następujących przypadkach:
a) uszkodzenia Karty Upominkowej PFP w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;
b) braku wystarczającej ilości środków na Karcie Upominkowej PFP pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
6. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej PFP wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności.

7. Aby dokonać płatności kartą upominkową w sklepie internetowym prosimy o kontakt z obsługą sklepu internetowego telefonicznie lub mailowo.

4. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej PFP
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe PFP od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej PFP po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy, sklepów Firmowych PFP lub Sklepów Internetowych PFP żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Upominkowej PFP. Wydawca, Sklepy Firmowe PFP ani Sklepy Internetowy PFP nie umożliwiają też Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Upominkowej PFP zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty
2. Transakcja dokonana przy pomocy Karty Upominkowej PFP jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy, Sklepów firmowych PFP lub Sklepów Internetowych PFP żadnych roszczeń z tego tytułu.
3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Upominkowej PFP będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
4. Reklamacje – w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Karty Upominkowej PFP – mogą być składane bezpośrednio w Sklepach Firmowych PFP, Sklepach Internetowych PFP w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 45, z dopiskiem “Karta Upominkowa – reklamacja”.

5.Postanowienia końcowe
1. Wydanie Karty Upominkowej PFP nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2. Karta Upominkowa PFP w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Upominkowa PFP jest znakiem legitymacyjnym – formą bonu towarowego.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.porcelana.pl
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych PFP bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych PFP Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.porcelana.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.porcelana.pl
6. Regulamin obowiązuje od 16.11.2015r.