Regulamin karty podarunkowej

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Upominkowej PFP.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin Karty Upominkowej PFP;
  2. Wydawca – wydawca Karty Upominkowej PFP – Spółka Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041284, NIP: 7640001526, REGON: 570064263 kapitał zakładowy: 20 366 107,20 zł (wpłacony w całości),
  3. Karta Upominkowa Polskich Fabryk Porcelany – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym w zakresie ustalonego limitu kwotowego;
  4. Nabywca – osoba, która w Sklepie Internetowym Polskiej Fabryki Porcelany dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej PFP;
  5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej PFP;
  6. Sklep Internetowy PFP – sklep internetowy PFP prowadzony pod następującym linkiem:

www.porcelana.pl

 1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za dokonanie przelewu w określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania mu Karty Upominkowej PFP, która będzie uprawniała do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Sklepie Internetowym Polskich Fabryk Porcelany. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej PFP. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym PFP i nie podlegają oprocentowaniu.
 2. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa PFP nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.
 3. Przy realizacji Karty Upominkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej.
 4. Kartę Upominkową stanowi plastikowa karta, zaopatrzona w numer identyfikujący, wystawiana na okaziciela, umożliwiająca dokonywanie zakupu towarów w Sklepie Internetowym PFP .
 5. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej PFP będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Upominkowej PFP. Wydawca nie bada czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
 6. Zakup Karty Upominkowej PFP nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
 7. Karta Upominkowa PFP zachowuje ważność przez okres 365 dni od dnia jej nabycia ale nie dłużej niż do dnia dokonania zakupu. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. Użytkownik karty ma prawo sprawdzić w Sklepie Internetowym okres jej ważności.
 8. Karta Upominkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Upominkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
 1. Wydanie Karty Upominkowej PFP
 1. Karty Upominkowe PFP są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Zakup Karty Upominkowej PFP może się odbyć wyłącznie w Sklepie Internetowym PFP.
 3. Minimalna kwota jaką może być zasilona Karta Upominkowa PFP wynosi 100 zł, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona Karta Upominkowa PFP wynosi 1.000 zł.
 4. Nabywca Karty Upominkowej PFP poprzez jej nabycie oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Karty Upominkowej PFP oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Zasady użytkowania Karty Upominkowej PFP
 1. Użytkownik może posłużyć się Kartą Upominkową PFP tylko raz.
 2. Realizując zakupy przy użyciu karty upominkowej, Użytkownik zobowiązany jest do podania w komentarzu do Zamówienia numeru karty. Karta Upominkowa PFP jest podstawą rozliczenia zawartej transakcji.
 3. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Upominkowej PFP, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny dokonując przelewu na wskazany przez Obsługę Sklepu Internetowego numer konta.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej PFP w następujących przypadkach:
  1. uszkodzenia Karty Upominkowej PFP w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;
  2. braku wystarczających środków na Karcie Upominkowej PFP pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
  3. utraty terminu ważności Karty Podarunkowej PFP.
 5. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej PFP wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Aby dokonać płatności kartą upominkową w sklepie internetowym prosimy o kontakt z obsługą sklepu internetowego telefonicznie lub mailowo e-sklep@porcelana.pl.
 1. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej PFP
 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe PFP od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej PFP po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Upominkowej PFP. Wydawca, nie umożliwia Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Upominkowej PFP zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty. Nabywca nie wydaje duplikatów Karty Upominkowej.
 2. Transakcja dokonana przy pomocy Karty Upominkowej PFP jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy, Sklepu Internetowego PFP żadnych roszczeń z tego tytułu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Upominkowej PFP będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 4. Reklamacje – w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Karty Upominkowej PFP – mogą być składane drogą mailową e-sklep@porcelana.pl lub listownie na adres biura Wydawcy 27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 45, z dopiskiem “Karta Upominkowa – reklamacja”.
 5. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty Upominkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Upominkowej o wartości zwrotu.
 6. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym z użyciem Karty Upominkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty Upominkowej o wartości zwrotu
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Wydawca karty jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie: wydawania Kart Upominkowych wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart Upominkowych, prowadzenia komunikacji z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Karty Upominkowej, ochrony interesów posiadacza Karty Upominkowej lub uzasadnionego interesu Wydawcy.
 4. Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty Upominkowej i jej skutecznego doręczenia.
 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także dostawcę systemu informatycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania Kart Upominkowych, obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do zakupu Kart Upominkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do dopełnienia obowiązków prawnych Wydawcy.
 8. Administratorem Państwa danych osobowych są Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, dalej zwany„ Administratorem”.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: inspektor-rodo@porcelana.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów.
 10. Podstawa prawna, jak i cel przetwarzania danych osobowych Klientów określony został w „ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA”, dostępny na stronie: https://porcelana.pl/polityka-prywatnosci

 

 1. Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wydanie Karty Upominkowej PFP nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 2. Karta Upominkowa PFP w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Upominkowa PFP jest znakiem legitymacyjnym – formą bonu towarowego.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.porcelana.pl
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych PFP bez podania przyczyny.
  O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych PFP Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.porcelana.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.porcelana.pl
 6. Regulamin obowiązuje od 20.08.2020.