Cart

Regulamin programu lojalnościowego „Klub miłośników porcelany”

 

1. Postanowienia ogólne

 

Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Organizator - Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041284, NIP:7640001526, REGON: 570064263, BDO 000019066, kapitał zakładowy: 23 866 106,40 zł opłacony w całości adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@porcelana.com.pl.

Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy Klub miłośników porcelany” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

b) Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

c) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.porcelana.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

 

2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

a) Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba pełnoletnia, która:

- założyła konto na stronie sklepu internetowego porcelana.pl i wypełniła formularz zgłoszeniowy do programu lojalnościowego. (po wypełnieniu formularza, klient otrzyma wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi przystąpienia do programu;

- zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu,

 

3. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów w Sklepie - przez okres trwania Programu lojalnościowego,

Przy naliczaniu punktów i uzyskiwaniu statusu pomija się umowy sprzedaży towarów zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów, za wyjątkiem kosztów wysyłki, zawartej po przystąpieniu do Programu lojalnościowego, w czasie jego trwania, za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie w wysokości zależnej od wartości towarów. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie trwania Programu - decyduje data odebrania zamówienia.

 

Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów i rabatów, to zamówienia:

a) z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),

b) za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.

c) za pośrednictwem witryny, po zalogowaniu do konta w sklepie ale bez uprzedniego przystąpienia do Programu

,

- Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi 1

- Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.

- Polecenie sklepu przez Uczestnika, osobie która dokona zakupu skutkuje przyznaniem Uczestnikowi 500 pkt;

- Punkty przyznawane są automatycznie po odbiorze paczki od kuriera, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).

- Po dokonaniu zakupów i odbiorze paczki na stronie porcelana.pl klientowi zostaną przyznane punkty do jego konta. Ich ilość będzie można zweryfikować na profilu użytkownika na stronie porcelana.pl;

- Punkty będą naliczać się na koncie użytkownika i będą widoczne wraz ze statusem (srebrny, złoty, platynowy, diamentowy) w jego profilu po zalogowaniu na stronie porcelana.pl

- Status będzie zmieniał się automatycznie po uzyskaniu odpowiedniego progu punktowego, rabat i dodatkowe bonusy będą naliczać się automatycznie po zalogowaniu na konto osoby, który jest uczestnikiem w następujący sposób:

 

a) Status srebrny – przystąpienie do klubu:

5% rabatu na produkty nieprzecenione (z wyłączeniem pierwszego zamówienia złożonego po przystąpieniu do Programu Lojalnościowego)

 

b) Status złoty – zebrane 5000 pkt

7 % rabatu na produkty nieprzecenione

10% rabatu jednorazowo z okazji urodzin

 

c) Status platynowy – zebrane 7 500 pkt

10% rabatu na produkty nieprzecenione

15% rabat jednorazowo z okazji urodzin

 

d) Status diamentowy – zebranie 15000 pkt

15% rabatu na produkty nieprzecenione

20% rabat jednorazowo z okazji urodzin

darmowa wysyłka bez minimum logistycznego

 

- Przy każdym zakupie, uczestnikowi programu, zostanie pobrany 1 pkt z Jego puli. Punkt ten zostanie zwrócony Użytkownikowi, na jego konto, po dokonaniu zakupu.

 

W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.

Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom większej ilości punktów za wydaną 1 zł na zakup towaru.

Punkty są niezbywalne.

Klient ponosi koszty dostawy nabywanych towarów dostępnych  w ramach Programu lojalnościowego, chyba ,że uzyskał status diamentowy w ramach , którego koszty dostawy pokrywa Organizator.

Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.

 

4. Czas trwania Programu Lojalnościowego

Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 24-09-2022 r.

Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:

 

a) Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty i związane z tym rabaty

 

5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny
do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.

Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

 

przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, firmy obsługujące płatności,  dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane
są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Reklamacje

W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:

- w formie pisemnej na adres: Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 45.

- pocztą elektroniczną, na adres: e-sklep@porcelana.pl.

 

Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej,
z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.

W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora (https://porcelana.pl/rodo/).

Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

* rabat będzie udzielany na podstawie kodu rabatowego, wysyłanego indywidualnie na adres e-mail podany przy rejestracji do programu. Kod rabatowy będzie ważny przez 4 tygodnie od momentu dostarczenia wiadomości do uczestnika