Cart

REGULAMIN KONKURSU

“Wygraj podwójne zaproszenie na wernisaż!”
FACEBOOK Z DNIA 19.01.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na profilu Porcelana Chodzież (zwanym dalej „Konkursem"), jest firma
QKA creative, Glinne 109, 38-600 Lesko
2. Fundatorem nagrody jest firma Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież SA, z siedzibą w
Ćmielowie, przy ul. Ostrowieckiej 45, 27- 440 Ćmielów,
3. Konkurs jest prowadzony na profilu Facebook firmy Porcelana Chodzież (zwany dalej „profilem
firmowym").
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook ani
Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa warunki Konkursu.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (zwany
dalej „Uczestnikiem").
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu
Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę dla 1 osoby, wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda") w Konkursie jest podwójne zaproszenie na wernisaż „ Kawa i herbata z
chodzieskiej filiżanki”. O zwycięzcy decyduje organizator.
3. Informacja o nagrodzonym uczestniku konkursu będzie zawarta w treści komentarza pod postem o
Konkursie opublikowanego na portalu Facebook na profilu Porcelana Chodzież
https://www.facebook.com/porcelanachodziez
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy") na portalu
społecznościowym Facebook na profilu klienta Organizatora pod adresemhttps://www.facebook.com/
porcelanachodziez
2. Konkurs trwa od dnia 19.01.2023 roku, godz. 15:30 do 24.01.2023 roku, godz.17:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem
konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta
konkursowego na profilu Facebook Porcelana Chodzież.
2. Regulamin konkursu będzie dostępny pod adresem umieszczonym w opisie posta konkursowego.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie
wszystkich zadań opisanych w § 5. pkt.1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań
opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę. Zostanie nim osoba, które
wedle oceny Organizatora napisała najbardziej kreatywny komentarz, w odpowiedzi na zadanie
konkursowe.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem komentarza pod
postem konkursowym dzień po zakończeniu konkursu - 25.01.2023 - a następnie zostanie
poproszony o kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia warunków odbioru Nagrody a
następnie wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebook w ciągu 10 dni roboczych od momentu
zakończenia Konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na profilu Porcelana Chodzież.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin
od ogłoszenia wyników Konkursu do https://www.facebook.com/porcelanachodziez
wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko;
b. adres korespondencyjny;
c. numer telefonu;
d. adres mailowy.
8.Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
10. Nagrody zostaną wysłane na koszt klienta Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej
na adres wskazany przez Uczestnika.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane
dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z
usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebook w szczególności
uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i
graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook
c)podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
ze strony Facebook.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2.Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w związku z realizacją Konkursu.
3.Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych,
ich zmian bądź usunięcia, sprostowania, uzupełnienia.
4.W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
5.Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika od dnia zaakceptowania Regulaminu
od momentu zakończenia wszystkich etapów Konkursu.
6.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda na przetwarzanie
danych poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w
Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez
wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.

§10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs na Facebook z dnia 19.01.2023.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2023 r. i obowiązuje do 31.01.2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebook organizatora.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w formie linku, w opisie posta konkursowego.